Gilde Sint Catharina & Sint Barbara

Leende

 

 

 

Home

 

 

Welkom op de website

over de Verbroederingsdag

 

60 Jaar heropleving Gilde St. Catharina en St. Barbara in Leende.

Op 2 september 2012 is het 60 jaar geleden dat de heroprichting van het Gilde St. Catharina en St. Barbara heeft plaats gevonden. Naar aanleiding van de heropleving wil het gilde een verbroederingsdag organiseren in het weekend van vrijdag 31 augustus t/m zondag 2 september 2012. Het gilde wil op de vrijdagavond 31 augustus 2012 starten met een muziekavond voor alle inwoners van Leende. Ter ere van de jubilarissen, is er op zaterdag 1 september een heilige mis met aansluitend een vendelhulde en een receptie. Op zondag 2 september 2012 zal er een verbroederingsdag plaats vinden voor alle gildes van kring Oost en enkele gastgildes, onder andere uit België en Duitsland.

Het Gilde St. Catharina en Barbara uit Leende is een van de oudste verenigingen van de Gemeente Heeze-Leende. Reeds in 1459 echter wordt in Leende een altaar van Maria en Catharina vermeld, terwijl een eeuw later St. Barbara en St. Catharina aan hetzelfde  altaar worden vereerd. Deze beneficies en de houten beelden van St. Catharina (ca 1480) en St. Barbara (ca 1500) duiden op een laat-middeleeuwse verering van beide heiligen in Leende.

In een brief uit 1576 aan de heer van Heeze en Leende wordt het Gilde tot nu toe voor het eerst genoemd. De heer van Leende schreef in zijn brief over de jaarlijkse toelage van 3 gulden en 15 stuivers als het gilde hem voortaan zou helpen.

Het gilde had destijds vooral een beschermende functie voor de dorpsbewoners. De kerk nam ook een belangrijke plaats in want alle leden vierden hun patroonsdag in de kerk bij het altaar. Zo staan er nu nog in de St. Petrus Banden kerk in Leende de twee eeuwenoude houten beelden waaraan het gilde haar naam te danken heeft. Dat beeld van St. Catharina stamt uit 1480 en het beeld van St. Barbara is gedateerd omstreeks 1500. Bij kerkelijke gebeurtenissen maakt het gilde nu nog steeds haar opwachting.Ook ons patroonsfeest begint nu nog altijd met een heilige mis. Een boekje van het gilde uit 1680 is het oudste archiefstuk van het gilde. Daarin staat vermeld, het betalen van trouwgeld en doodsschuld. Doodsschuld wordt heden ten dage nog steeds betaald. Verder staat erin vermeld dat de medaillons uit het vaandel van 1819 in 1858 in een nieuw vaandel is gezet. De dieptrom dateert uit 1742, die is nu nog steeds in gebruik. Het oudste koningsschild is van 1646, met daarop volgend dat van 1753. Vanaf 1753 tot 1889 zijn de koningsschilden nagenoeg compleet. Na 1889 werd er geen koningsschild meer geschonken. Onbekend is of er toen nog om de koningstitel werd geschoten.

Belangrijke gebeurtenis:

Het Sint Catharina en Sint Barbaragilde zou waarschijnlijk voltooid verleden tijd zijn geweest, ware het niet dat Willem van Meijl op een goede dag in het voorjaar van 1952 in straf tempo zijn neef Driek ging halen om mee te stemmen over de verkoop van de gildegrond. Het Leendse gilde sliep vast op dat moment en tijdens een onvoltallige vergadering in het café van P. van Asten dreigde een meerderheid in te stemmen met een zachte, zoete dood van het gilde. Er waren toen nog zes leden. De instemming gebrachte verkoop van gildegrond, ten goede van een laatste teeravond, dreigde een meerderheid te krijgen. Maar nadat Willem zijn neef in allerijl onder de koeien vandaan had gehaald, waarborgde diens tegenstem het behoud van de grond en daarmee het voortbestaan van het gilde.

De neven Willem en Driek van Meijl voorkwamen het definitieve einde van het gilde St. Catharina en Barbara. Het zijn zeker niet alleen de neven van Meijl, de grote kracht achter de heropleving is volgens de overlevering toch wel Jacobus van Laarhoven alias Kobus de Bakker. Kobus was al in 1948 bezig om het gilde nieuw leven in te blazen. Sommige zeggen zelfs dat er  9 jaar voor de heropleving al geluiden van een heropleving waren, maar de huidige leden vonden het wel goed zo als het nu was. Uiteindelijk is het in 1952 toch gelukt.

Het gilde sliep vast op dat moment. Tijdens een onvoltallige vergadering in Cafe P. van Asten dreigde de meerderheid in te stemmen met een zachte dood. Maar nadat Willem zijn neef Driek in allerijl onder de koeien vandaan had gehaald, waarborgde hij met zijn tegenstem het behoud en het voortbestaan van het gilde.

Driek van Meijl werd geboren in Leende op 5 januari 1888 en Willem op 4 februari 1889. Beide werden lid in 1905, dat toen nog enige activiteit kende. Bij het uitbreken van de eerste wereldoorlog moesten geweren worden ingeleverd. Het vogelschieten was afgelopen en werd na de oorlog niet meer hervat. De enige activiteit die men toen nog kende was kermismaandag en patroonsdag. Het patroonsfeest bestond voornamelijk uit het opmaken van het pachtgeld. Het ledental was toen teruggelopen tot 4 leden. 2 leden hadden afgehaakt omdat de stemming voor hen negatief was verlopen. De 4 overgebleven leden, Willem en Driek van Meijl, Frans van Dijk sr. en Jan van Laarhoven wilde nadien het gilde nieuw leven inblazen.

 

De heropleving:

Bij Willem van Meijl aan huis was er op 1 september 1952 overleg met afgevaardigde van kring Kempenland. Op vrijdag 21 november 1952 was de eerste vergadering, wederom bij Willem van Meijl aan huis. 14 nieuwe leden hadden zich aangemeld. Er werd gevraagd of ze weer terecht konden in het voormalige gildenhuis P. van Asten. Op 9 januari 1953 vond de officiële  heroplevings vergadering plaats in het bijzijn van de voorzitter en de secretaris van kring Kempenland. Het ledental steeg tot 28. De vier oud gediende werden in het bestuur gekozen. Er zat weer leven in het gilde en dat was de reden om te inventariseren wat ze nog aan bezittingen hadden. De bezittingen hadden 25 jaar bij Willem van Meijl op zolder gelegen in verband met de Duitse bezetting. Geen optimale bewaarplaats maar noodzakelijk. De bezittingen bestonden uit: oud vaandel, 24 koningsschilden, 2 keizersschilden, papagaai, 8 sjerpen, 7 wandelstokken, en een gildetrom met riem en stokken. Het oude vaandel was niet meer te herstellen en er werd een nieuw vaandel gekocht. Hiermee werd op de kringgildedag in Soerendonk een 3e prijs behaald. Dit was de definitieve start van het gilde St. Catharina en Barbara uit Leende. De twee neven van Meijl stonden daarna nog menigmaal in de belangstelling. Zo werd er voor hun tijdens hun 65 jarig lidmaatschap een tentoonstelling georganiseerd met als thema

 “ jubilerende gildebroeders”. Bij het 70 jarig lidmaatschap schonken de neven van Meijl een zwaar kaliber geweer dat nu nog steeds gebruikt wordt voor het koningsschieten.

De belangrijkste activiteiten na de heropleving:

De organisatie van de 15de Kringgildedag van kring Kempenland op 25 en 26 mei 1957.

De grote gildedag tijdens het torenjaar was in 1974.

Dit grote gildefeest werd georganiseerd in verband met het 500 jarig bestaan van de St. Petrus Banden kerk.

Het 5e eeuwfeest van de St. Petrusbanden kerk werd gevierd met vele activiteiten door het jaar heen, waaronder de gildedag een van de activiteiten was. Hier waren alle gildes die aangesloten zijn bij de bond van schutters gilde Kring Kempenland aanwezig. Een gildefeest met een tentoonstelling in het wit-gele kruisgebouw en de gildewedstrijden op sportpark de grote speel.

1992 stond in het teken van 40 jaar heropleving. Dit werd gevierd voor de 12 jubilarissen.  Tijdens de feestdag was ook het gilde uit Halle-Booien Hoven uit België aanwezig.

Op 16 mei 1999 en op 15 mei 2011 werd er een jeugdgildedag georganiseerd voor alle jeugdleden van kring Kempenland. De zilveren schildjes als prijzen werden beschikbaar gesteld door de ondernemers van Leende. Een grandioze dag voor zowel ons gilde als voor Leende.

 

Op zaterdag 23 november 2002 vierde het gilde St. Catharina en Barbara het gouden jubileum: 50 jaar heropleving – 50 jaar gildebroeder. Deze dag werd groots gevierd met om 14.00 uur een heilige mis in de St. Petrus Banden kerk. Daarna een mooie vendelhulde met opvolgend om 19.00 uur de receptie. Tijdens de receptie de huldiging van onze 8 gouden jubilarissen. De voorzitter van de bond van schuttersgilde kring Kempenland reikte alle 8 de onderscheidingen uit. Voor iedere jubilaris was er een gouden onderscheiding voor hun verdiensten van het gilde.

 

Ere-lid Pastoor van Loon.

50 jarig priester feest van ons Ere-lid Pastoor van Loon. Een mooie vendelhulde viel hem ten deel na de heilige mis. Op de druk bezochte receptie hebben we ons Ere-lid dan ook traditie getrouw een vendelhulde gebracht. Op 3 juli 2011 vierde pastoor van Meijl zijn 40 jarig priesterfeest. Een mooie heilige mis met de drie Leendse gildes. Aansluitend vond een vendelhulde en de receptie plaats.

50 jarig huwelijksfeest van onze beschermvrouw Nellie Koerts-Otten. We hebben bij haar aan huis ter gelegenheid hiervan een mooie vendelhulde gebracht, te midden van haar kinderen, kleinkinderen en familieleden. Bij haar afscheid als beschermvrouw is zij benoemd tot bijzonder lid van het gilde. Piet van Weert, van bakkerij van Weert is de huidige beschermheer heer van het gilde St. Catharina en St. Barbara in Leende.

 

Kostuums:

Na de heropleving in 1952 begon het gilde met een rode broek en gele blouse. Hoe we destijds aan die kleuren gekomen zijn is niet bekend. In de jaren 60 zijn we overgegaan op onze huidige kleuren bruin – geel en groen. Dat pak is toendertijd ontworpen door de broeder Abt van de Achelse Kluis. Louis de Win was in die tijd de kleermaker van Leende en kreeg de opdracht om de kostuums te maken. Enkele jaren daarna werden de kostuums van de patroonsheilige gemaakt door kleermaker Jantje Pompen, die ook kleermaker was in Leende. In 1982 kregen we exact dezelfde kostuums. In 1997 begonnen de problemen. Door de toename van onze jeugd, en de kostuums die begonnen te verslijten werd in 2000 besloten om de huidige kostuums te laten maken. Daar hing een behoorlijk prijskaartje aan. Tot onze verbijstering kregen we geen subsidie van de Gemeente Heeze-Leende. Toch hebben we dit kunnen realiseren door de vele sponsors ,veel zelfwerkzaamheid, onze beschermvrouw, eigen bijdrage van gildebroeders en gildezusters.  

Situatie anno 2011/2012:

Ons eigen clubgebouw;

Hoe is het gilde gekomen tot de stap voor het bouwen van een clubhuis/oefenruimte. Door de vernielzucht achter op het sportpark, van onze toen nog houten schutsbomen werd het voor het gilde onmogelijk om dit telkens te herstellen. Als gilde konden we de veiligheid van onze leden tijdens het schieten niet meer garanderen. Ook kwamen er nieuwe milieu eisen en werd het verplicht om een kogelvanger te plaatsen. Het toenmalige bestuur van de Gemeente Heeze-Leende deed ons het voorstel om de nieuwe kogelvangers te plaatsen achter de gemeente schuur, dit i.v.m. de sociale controle. Als gilde vonden wij dit een prima voorstel en we gingen meteen aan de slag. Dit voorstel werd direct afgewezen door de omwonende in verband met overlast. Alsnog hebben we in goed overleg met de gemeente Heeze-Leende een mooi terrein op het sportpark toegewezen gekregen. Daar komt bij: dat het Gildehuis, Cafe-zaal Olympia haar deuren ging sluiten, en het oefenen van trommen, vendelen en bazuinblazen bij een van onze gildebroeders niet meer kon omdat ze het huis gingen verkopen, weg oefenruimte. Wij als gilde willen niemand tot overlast zijn in welke buurt dan ook met oefenen en opleiden van onze jeugd. Door de sterke groei de laatste jaren van onze jeugd is besloten om een oefenruimte te bouwen waar we onze 22 jeugdleden een eigen home te kunnen bieden voor hun opleiding als tamboer, vendelier of bazuinblazer. De voordelen van een oefenruimte zijn dan ook, dat het makkelijker is om meer culturele activiteiten te organiseren zoals, jeugdgildedag, verbroederingsdag of een kringgildedag. Het motto van het gilde was dan ook: De Jong schut bouwt aan haar toekomst. Met veel inzet van onze eigen leden, vrijwilligers en plaatselijke sponsors heeft het gilde een prachtig clubgebouw weten te realiseren.        

Activiteiten 60 jaar heropleving:

Als we nu met ons gilde uittrekken met vliegend vaandel en slaande trom zetten we tradities voort zoals vele generaties voor ons hebben gedaan. Een traditie die volledig past in onze moderne samenleving. En ook de jongeren voelen zich aangetrokken tot deze traditie.

 

   

Verbroederingsdag

Programma

Sponsoren

Deelnemers

Route

Veldindeling

 

 

 

 

 

 

 

     
     
 

Laatste Update : 25 April 2012

Sponsorlijst

copyright © 2012 Gilde St. Catharina en St. Barbara Leende, alle rechten voorbehouden.